วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

คนไทย หากไม่ทำตามหน้าที่ก็เป็นบาป!

ทำไมประเทศไทยถึงได้ไม่เป็นระเบียบ ไร้วินัย และวุ่นวายมากมายเช่นนี้?

คนไทยที่บอกว่านับถือศาสนาพุทธ ที่เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม ใครทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมส่งผลตอบสนอง

คุณรู้หรือไม่ว่า การเกิดเป็นประชาชนในประเทศใดๆก็ตาม หน้าที่ของประชาชนที่ดี คืออะไร??

แล้วเคยรู้หรือไม่ว่า การไม่ทำหน้าที่เป็นบาป!! แม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นเคารพกฏระเบียบของบ้านเมืองเล็กๆน้อย หากคุณละเลยก็ถือเป็นการทำบาป!! เหมือนกัน

ส่วนหน้าที่ของประชาชนไทยที่ดีคือ

มาตรา ๖๖ บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๖๗ บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรา ๖๘ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง และการอำนวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๗๐ บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน

ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผู้บังคับบัญชาขิงบุคคลดังกล่าวชี้แจงแสดงเหตุผลและขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

----------------------------

ตัวอย่างง่ายๆ

หากคุณมีสุขภาพแข็งแรง แต่คุณไม่ข้ามถนนตามที่ๆรัฐจัดไว้ให้ เช่นมีสะพานลอย แต่ดันข้ามใต้สะพานซะ แบบนี้คุณก็กำลังทำบาปเช่นกัน

หากคุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษี แต่คุณหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หาทางหลบเลี่ยง แบบนี้เท่ากับคุณโกงคนไทยทั้งประเทศ โกงชาติ!! บาปมหันต์นัก คนไทยมีกี่คน ก็เอาไปคูณกับบาป=บาปที่คุณจะได้รับ

(และยิ่งถ้าเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง มาจากความไว้ใจของคนทั้งประเทศ หากนักการเมืองผู้นั้นหนีภาษี ก็เท่ากับทรยศประชาชนที่เขาเลือกคุณมา แบบนี้ยิ่งบาปหนัก!!สุดๆ)

หรือเรื่องที่หลายคนมองข้ามมากๆ เช่นคุณปล่อยสุนัขออกมาทำสกปรก ขับถ่ายอุจจาระบนทางสาธารณะ แบบนี้มีคนเดินผ่านต้องเดือดร้อนเพราะเหม็น หรือรังเกียจมูลสัตว์ของคุณ มีคนเดือดร้อนกี่คน ก็เอาจำนวนคนไปคูณกับบาป=บาปที่คุณจะได้รับ

และหากมูลสัตว์นั้นไปก่อเกิดโรคร้ายแก่ใคร ก็ยิ่งบาปมากขึ้นอีก

-----------------------------

ผมจำได้ว่า เมื่อไม่นานสักเท่าไหร่ ตำรวจกวดขันจับคนที่ไม่ข้ามถนนด้วยสะพานลอยบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จนผู้คนก็เกรงกลัวกันไปพักนึง

แต่ปัจจุบันนี้ ทุกอย่างกลับไปเช่นเดิม คือมีคนไทยทุกเพศทุกวัย ข้ามถนนใต้สะพานลอยบริเวณอนุสาวรีย์ทั้งนั้น

นี่แหล่ะครับคนไทย ตามสบายใจฉัน

ผมเองก็คงเคยทำบาปเรื่องไร้วินัยพอควร ผมถึงได้เกิดมาประเทศที่ไร้ระเบียบวินัยเช่นนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม