วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หน้าที่พื้นฐานของประชาชน ที่เสื้อแดงยังไม่เข้าใจ!!
การปกป้องแผ่นดิน และมาตุภูมิ

การปกป้องอธิปไตยของชาติ

นั่นคือหน้าที่ของประชาชนทุกคน


หน้าที่พื้นฐานเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนในทุกๆประเทศ


การปกป้องแผ่นดิน ไม่ให้ชาติอื่นมารุกราน คือหน้าที่ของประชาชนทุกคน ไม่ใช่การก่อสงคราม และไม่เรียกว่าสงคราม

เพราะสงคราม คือ การไปรุกรานแผ่นดินชาติอื่น ด้วยการรบ!!

ผมเห็นเสื้อแดงหลายคน คิดว่า การปกป้องแผ่นดิน เรียกว่า การก่อสงคราม ซึ่งไม่ถูกต้อง!!


แค่หน้าที่พื้นฐานของประชาชนเพียงเท่านี้ เสื้อแดงหลายคนยังตีความไม่แตก

แล้วอย่างนี้ จะไปเรียกร้องสิทธิและประชาธิปไตยทำมะเขืออะไร?? เพราะก่อนจะมีประชาธิปไตยได้ ต้องมีชาติมีแผ่นดินก่อน!!


จงจำไว้ หน้าที่ ต้องมาก่อนสิทธิเสมอครับ

เช่น ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฏหมายตามหน้าที่ แต่พวกคุณจะเรียกร้องสิทธิของตัวเอง นั่นย่อมไม่ถูกต้อง!!

ตราบใดยังไม่ทำหน้าที่พลเมืองของประเทศโดยสมบูรณ์ สิทธิที่เรียกร้องกันนั้น ย่อมไม่ถูกต้องไปด้วย

เพราะคนไทยเอาแต่เรียกร้องสิทธิ แต่กลับละเลยไม่ค่อยยอมทำตามหน้าที่!!กรณีเรื่องชายแดน ผมไม่เห็นคนเขมรออกมาบอกกลัวโน่นกลัวนี่ เหมือนคนไทยบางจำพวก เพราะคนเขมรเขารู้จักหน้าที่ของประชาชนมากกว่าคนไทยบางจำพวกนั่นเองครับ


ใหม่เมืองเอก.


------------------------------------------หน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (จากhttp://www.kullawat.net/civic/1.5.htm#sect3)

ได้แก่

1 หน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2 หน้าที่ในการป้องกันประเทศ ได้แก่ การช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ เช่น การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด การสมัครเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นต้น

3 หน้าที่ในการรับราชการทหารตามกฏหมาย โดยชายไทยทุกคนเมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องไปตรวจเข้ารับการเกณฑ์เพื่อเป็นทหารประจำการเป็นเวลา 2 ปี เพื่อเป็นกำลังสำคัญเมื่อเกิดภาวะสงคราม

4 หน้าที่ในการปฏิบัติตนตามกฏหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้สังคมมีความสงบสุข และสมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

5 หน้าที่ในการเสียภาษีอากรตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อรัฐจะได้มีรายได้ เพื่อนำมาใช้จ่ายภายในประเทศ รวมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับประชาชนและชุมชนในประเทศ

6 หน้าที่ในการรับการศึกษาภาคบังคับตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฏหมายกำหนด เพื่อช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

7 มีหน้าที่ในการช่วยเหลือราชการตามกฏหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

8 หน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต ในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศ เป็นการจรรโลงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้ยั่งยืนสืบต่อไป

9 หน้าที่ในการพิทักษ์และปกป้องศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยต้องดูแลและปกป้องรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป

10 หน้าที่ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สรุป

สิทธิ คือ อำนาจหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีกฏหมายให้ความคุ้มครองโดยบุคคลอื่นจะละเมิดไม่ได้

เสรีภาพ คือ อิสระในการกระทำของบุคคลภายในขอบเขตกฏหมาย

หน้าที่ คือ ภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลจะปฏิบัติตามกฏหมาย

สิทธิเสรีภาพเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีหน้าที่คอยกำกับมิให้การใช้สิทธิ เสรีภาพจนเกินขอบเขตที่กฏหมายกำหนด

สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมีบัญญัติไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญอย่างแจ้งชัด พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฏหมาย ทั้งนี้ในสังคมประชาธิปไตย ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรี อิสรภาพและความสามารถของมนุษย์ โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในชีวิต ทรัพย์สินและการแสวงหาความสุข ซึ่งมิได้หมายความว่า ทุกคนจะมีความสุขเท่ากัน แต่หมายถึง ทุกคนมีสิทธิ์เลือกหาความสุขตามวีถีทางที่ต้องการ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

นอกจากนี้ มนุษย์พึงได้รับความเสมอภาคแห่งโอกาส ซึ่ง หมายความว่า ทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะมีชีวิตที่ดี มีความสุขตามที่ตนปรารถนา แม้ว่าความสามารถของแต่ละคน จะไม่เท่ากัน

แต่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องพยายามสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด เช่น จัดบริการสาธารณูปโภค ขยายการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระจายอำนาจในการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น


แนะนำอ่าน --> ตรรกะสิ้นชาติ!!

.
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม