วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จำไว้นะ หน้าที่ต้องมาก่อนสิทธิ เสมอ!!


(บทความนี้ ขอแนะนำให้พ่อแม่ทุกคนจำไว้เพื่อสอนลูกหลานนะครับ)

มเขียนเสมอในบทความหลายบทความของผมว่า คนไทยชอบเรียกร้องแต่สิทธิ แต่คนไทยกลับละเลยการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี

เพราะถ้าคุณยังไม่ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนที่ดีของประเทศ คุณก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องสิทธิ!!


หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎหมาย บัญญัติไว้ จะไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ก็ได้

แปลความง่ายๆว่า หน้าที่คือสิ่งทุกคนต้องทำ แต่สิทธิและเสรีภาพจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้


ทีนี้จงดูและจำไว้ ว่าหน้าที่ของประชาชนที่ดี คืออะไรบ้าง

หน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ

1. บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ การเลือกตั้งเป็นเรื่องเดียวที่หน้าที่และสิทธิต้องอยู่ควบคู่กัน

4. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร

5. บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ!!

6. บุคคลมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความ สะดวกและให้บริการแก่ประชาชน

ส่วนรายละเอียดเรื่องสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของคนไทย ไปอ่านได้ที่ 
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2147

------------------------

ขอยกตัวอย่าง เสรีภาพในการแสดงออกของคนไทย ในข้อ3

3. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น จะจำกัดแก่บุคคลชาวไทยมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่วนรายละเอียดเรื่องสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของคนไทย ไปอ่านได้ที่ 
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2147

---------------------

ฉะนั้นหน้าที่ของประชาชนที่สำคัญที่สุด อันดับแรกก็คือ


คนไทยต้องปกป้องสถาบันหลักของชาติ!!

(มาตรา112 มีไว้ปกป้องสถาบันกษัตริย์ ใครคิดล้มล้าง มันไม่ใช่พลเมืองที่ดี ถ้าไม่เข้าใจ แนะนำอ่าน มาตรา112 ที่รัก!!)

หน้าที่ลำดับต่อมาก็คือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง  

เคยมีคนถามผมว่า เอาจากไหนมาอ้างว่า หน้าที่ต้องมาก่อนสิทธิ?

ผมจึงตอบไปว่า กฎหมายกำหนดให้คุณมีหน้าที่ต้องไปทำบัตรประชาชนตอนอายุ 15 ปี 

แต่ถ้าคุณไม่ทำบัตรประชาชน คุณไม่มีบัตรประชาชน คุณก็ย่อมขาดสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในฐานะการเป็นคนไทย ถูกต้องไหม ?

ถ้าไม่มีบัตรประชาชน ไม่เคยทำบัตรประชาชนตามหน้าที่ของพลเมือง คุณจะมีสิทธิเลือกตั้งตอนอายุ 18 ปีมั้ย?

ถ้าคุณไม่ทำหน้าที่ประชาชนที่ดี ด้วยการไม่เคารพรักษากฏหมาย คุณละเมิดกฎหมาย จนคุณต้องติดคุก คุณก็ขาดสิทธิและเสรีภาพจริงไหม?


ฉะนั้น จงจำไว้นะครับ

หน้าที่ ต้องมาก่อน สิทธิ เสมอ

เพราะ หน้าที่ ก่อกำเนิดระเบียบวินัยของคนในชาติ

หากประเทศชาติมีพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย ชาติย่อมเจริญ

ส่วนสิทธิเสรีภาพใด ๆ หากขัดต่อการทำหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี

สิทธินั้น เป็นสิทธิที่เกินขอบเขต และไม่เป็นประชาธิปไตยแห่งผู้เจริญ

แต่เป็นประชาธิปไตยของผู้เสื่อม ที่เรียกง่าย ๆ ว่า กฏหมู่อยู่เหนือกฏหมาย ครับ

การที่ประชาธิปไตยไทยล้มเหลว เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักหน้าที่!!

ฉะนั้นกระทรวงศึกษาควรทบทวนการสอน คือต้องสอนให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจในหน้าที่พลเมืองเสียก่อน แล้วค่อยสอนเรื่องสิทธิในระบอบประชาธิปไตย


-----------------

หัวใจของความเจริญของญี่ปุ่น

อย่างเช่น การที่ประเทศญี่ปุ่นเจริญและบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น เพราะวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเขาจะสอนให้คนรู้จักการทำหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
"สวรรค์จึงบัญชาให้ทุกคนเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ ที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้โลกดีขึ้น" ท่านเท็นโชอิน ภริยาท่านโชกุนคนที่ 13 แห่งตระกูลโทกุกาวะ เคยกล่าวไว้


ที่ประเทศไทยไม่เจริญเพราะคนไทยสนใจแต่สิทธิของตัวเอง โดยไม่สนใจทำหน้าที่ให้ดีพอ

ส่วนประเทศญี่ปุ่นเจริญเพราะคนญี่ปุ่นสนใจทำหน้าที่มากกว่าสนใจเรื่องสิทธิ

---------------------

ส่วน พวกคิดล้มเจ้า คือพวกที่ไม่ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามข้อ 1

เมื่อพวกคุณไม่ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี พวกคุณก็ไม่มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะมาอ้างคำว่า ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพบนแผ่นดินผืนนี้ที่บรรพบุรุษผู้จงรักภักดีสร้างไว้!!

คลิกอ่าน ประธานาธบดีสหรัฐฯ ฐานันดรเท่านายกฯ


2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม, 2554 16:42

  บทความของคุณเอกที่เขียนในวันนี้เป็นบทความหนึ่งเดียว

  ที่ถือว่าดีที่สุดเห็นด้วยทุกตัวอักษร จากที่ติดตามอ่านมา

  ---

  ถ้าคุณยังไม่ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนที่ดีของประเทศ

  คุณก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องสิทธิ!!

  ขอบคุณมาก

  k542

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ31 ธันวาคม, 2554 15:13

  ใช่แล้วเรียกร้องกันจังในเรื่องนี้เพราะอะไรหนอเท่าที่นึกออก อันนี้สันนิษฐานจากลักษณะภูิิมศาสตร์สยามประเทศไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสักเท่าไหร่ รักสนุกสนานร้องรำทำเพลง รักอิสระมากกว่าภัยธรรมชาิติก็ไม่ค่อยมีเปรียบกับญี่ปุ่นที่ต้องเผชิญภัยธรรมชาติมากกว่าจึงต้องร่วมมือกันมากกว่าเห็นความเป็นส่วนรวมมากกว่า อันนี้ผมเห็นการเปลี่ยนไปช่วยเหลือกันร่วมมือกันเเมื่อตอนน้ำท่วมนี้เอง ประกอบกับสื่อหลักมีละครเน่าท่วมจอดาราคอยบ่มเพาะให้คนในขาติมาเป็นสิบๆปีอย่างนี้ หวังยากในสังคมจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่อยากแต่จะเป็นดารา คนสวยคนงามที่ทำอะไรไม่เป็นพูดจาสับสนเพราะไม่รู้เรื่องที่พูด จะเป็นสังคมคุณภาพบุึึึึคคลรู้หน้าที่ได้ในเมืองไทยมันแสนยาก

  ตอบลบ

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม