วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จำไว้นะ หน้าที่ต้องมาก่อนสิทธิ เสมอ!!


(บทความนี้ ขอแนะนำให้พ่อแม่ทุกคนจำไว้เพื่อสอนลูกหลานนะครับ)

มเขียนเสมอในบทความหลายบทความของผมว่า คนไทยชอบเรียกร้องแต่สิทธิ แต่คนไทยกลับละเลยการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี

เพราะถ้าคุณยังไม่ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนที่ดีของประเทศ คุณก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องสิทธิ!!


หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎหมาย บัญญัติไว้ จะไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะใช้หรือไม่ก็ได้

แปลความง่ายๆว่า หน้าที่คือสิ่งทุกคนต้องทำ แต่สิทธิและเสรีภาพจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้


ทีนี้จงดูและจำไว้ ว่าหน้าที่ประชาชนที่ดี คืออะไรบ้าง

หน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ

1. บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ การเลือกตั้งเป็นเรื่องเดียวที่หน้าที่และสิทธิต้องอยู่ควบคู่กัน

4. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร

5. บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ!!

6. บุคคลมีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความ สะดวกและให้บริการแก่ประชาชน

ส่วนรายละเอียดเรื่องสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของคนไทย ไปอ่านได้ที่ 
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2147

------------------------

ขอยกตัวอย่าง เสรีภาพในการแสดงออกของคนไทย ในข้อ3

3. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น จะจำกัดแก่บุคคลชาวไทยมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่วนรายละเอียดเรื่องสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของคนไทย ไปอ่านได้ที่ 
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2147

---------------------

ฉะนั้นหน้าที่ของประชาชนที่สำคัญที่สุด อันดับแรกก็คือ


คนไทยต้องปกป้องสถาบันหลักของชาติ!!

(มาตรา112 มีไว้ปกป้องสถาบันกษัตริย์ ใครคิดล้มล้าง มันไม่ใช่พลเมืองที่ดี ถ้าไม่เข้าใจ แนะนำอ่าน มาตรา112 ที่รัก!!)

หน้าที่ลำดับต่อมาก็คือ ต้องปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมือง  

เคยมีคนถามผมว่า เอาจากไหนมาอ้างว่า หน้าที่ต้องมาก่อนสิทธิ?

ผมจึงตอบไปว่า กฏหมายกำหนดให้คุณมีหน้าที่ต้องไปทำบัตรประชาชนตอนอายุ 15 ปี 

แต่ถ้าคุณไม่ทำบัตรประชาชน คุณไม่มีบัตรประชาชน คุณก็ย่อมขาดสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ในฐานะการเป็นคนไทย ถูกต้องไหม ?

ถ้าไม่มีบัตรประชาชน ไม่เคยทำบัตรประชาชนตามหน้าที่ของพลเมือง คุณจะมีสิทธิเลือกตั้งตอนอายุ 18 ปีมั้ย?

ถ้าคุณไม่ทำหน้าที่ประชาชนที่ดี ด้วยการไม่เคารพรักษากฏหมาย คุณละเมิดกฏหมาย จนคุณต้องติดคุก คุณก็ขาดสิทธิและเสรีภาพจริงไหม?


ฉะนั้น จงจำไว้นะครับ

หน้าที่ ต้องมาก่อน สิทธิ เสมอ

เพราะ หน้าที่ ก่อกำเนิดระเบียบวินัยของคนในชาติ

หากประเทศชาติมีพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย ชาติย่อมเจริญ

ส่วนสิทธิเสรีภาพใดๆ หากขัดต่อการทำหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี

สิทธินั้น เป็นสิทธิที่เกินขอบเขต และไม่เป็นประชาธิปไตยแห่งผู้เจริญ

แต่เป็นประชาธิปไตยของผู้เสื่อม ที่เรียกง่ายๆว่า กฏหมู่อยู่เหนือกฏหมาย ครับ

การที่ประชาธิปไตยไทยล้มเหลว เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักหน้าที่!!

ฉะนั้นกระทรวงศึกษาควรทบทวนการสอน คือต้องสอนให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจในหน้าที่พลเมืองเสียก่อน แล้วค่อยสอนเรื่องสิทธิในระบอบประชาธิปไตย


-----------------

หัวใจของความเจริญของญี่ปุ่น

อย่างเช่น การที่ประเทศญี่ปุ่นเจริญและบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น เพราะวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเขาจะสอนให้คนรู้จักการทำหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
"สวรรค์จึงบัญชาให้ทุกคนเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ ที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้โลกดีขึ้น" ท่านเท็นโชอิน ภริยาท่านโชกุนคนที่ 13 แห่งตระกูลโทกุกาวะ เคยกล่าวไว้


ที่ประเทศไทยไม่เจริญเพราะคนไทยสนใจแต่สิทธิของตัวเอง โดยไม่สนใจทำหน้าที่ให้ดีพอ

ส่วนประเทศญี่ปุ่นเจริญเพราะคนญี่ปุ่นสนใจทำหน้าที่มากกว่าสนใจเรื่องสิทธิ

---------------------

ส่วน พวกคิดล้มเจ้า คือพวกที่ไม่ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี

เมื่อพวกคุณไม่ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี พวกคุณก็ไม่มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะมาอ้างคำว่า ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพบนแผ่นดินผืนนี้ที่บรรพบุรุษผู้จงรักภักดีสร้างไว้!!

คลิกอ่าน ประธานาธบดีสหรัฐฯ ฐานันดรเท่านายกฯ2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม, 2554 16:42

  บทความของคุณเอกที่เขียนในวันนี้เป็นบทความหนึ่งเดียว

  ที่ถือว่าดีที่สุดเห็นด้วยทุกตัวอักษร จากที่ติดตามอ่านมา

  ---

  ถ้าคุณยังไม่ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนที่ดีของประเทศ

  คุณก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องสิทธิ!!

  ขอบคุณมาก

  k542

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ31 ธันวาคม, 2554 15:13

  ใช่แล้วเรียกร้องกันจังในเรื่องนี้เพราะอะไรหนอเท่าที่นึกออก อันนี้สันนิษฐานจากลักษณะภูิิมศาสตร์สยามประเทศไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสักเท่าไหร่ รักสนุกสนานร้องรำทำเพลง รักอิสระมากกว่าภัยธรรมชาิติก็ไม่ค่อยมีเปรียบกับญี่ปุ่นที่ต้องเผชิญภัยธรรมชาติมากกว่าจึงต้องร่วมมือกันมากกว่าเห็นความเป็นส่วนรวมมากกว่า อันนี้ผมเห็นการเปลี่ยนไปช่วยเหลือกันร่วมมือกันเเมื่อตอนน้ำท่วมนี้เอง ประกอบกับสื่อหลักมีละครเน่าท่วมจอดาราคอยบ่มเพาะให้คนในขาติมาเป็นสิบๆปีอย่างนี้ หวังยากในสังคมจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่อยากแต่จะเป็นดารา คนสวยคนงามที่ทำอะไรไม่เป็นพูดจาสับสนเพราะไม่รู้เรื่องที่พูด จะเป็นสังคมคุณภาพบุึึึึคคลรู้หน้าที่ได้ในเมืองไทยมันแสนยาก

  ตอบลบ

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม